Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Dzisiaj jest:

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

 

 

                    e-mail: chroberzsp@o2.pl            nr tel: (041)3564004       

http://www.rybnik.pl/sp28/animacje/email.gif                                              http://www.rybnik.pl/sp28/animacje/tel.gif

    Nasz adres : Chroberz 246 , 28-425 Złota

 

 12.JPG

 

 

.:DOKUMENTY

Statut

Plan Wychowawczy

Roczny Plan Rozwoju

 

 

 

.:: Koncepcja pracy Punktu Przedszkolnego::.

 

 

KONCEPCJA PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CHROBRZU

 

 

 PODSTAWA PRAWNA:

 

Koncepcję pracy Punktu Przedszkolnego opracowano na podstawie:

 

- Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

- Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Poz.560)

- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2009 nr 4 poz. 17),

- Uchwała Nr XXX / 199/ 2014 Rady Gminy  Złota z dnia 11 czerwca 2014 roku.

 

 

O NASZEJ PLACÓWCE:

 

Punkt przedszkolny  znajduje się przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują różne miejscowości: Chroberz,Wojsławice,Rudawa,Wola Chroberska.

W placówce  zatrudnionych jest więcej niż jeden nauczyciel wychowawca. Dzieci przebywają w Punkcie Przedszkolnym od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie. W Punkcie

Przedszkolnym odbywają się zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz  rytmiki w 5 godzinnym czasie pracy. Zapewniamy też 1 gorący posiłek. Działania dzieci z Punktu Przedszkolnego w większości spójne są z działaniami wynikającymi z planu pracy szkoły, które są adekwatne do specyfiki środowiska lokalnego.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

 

W placówce znajdują się 2 sale dydaktyczne wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne,

sala do ćwiczeń i zabaw ruchowych, korytarz , szatnia wspólna ze szkołą z podzielonymi szafkami, zaplecze kuchenne, łazienka oraz boisko.

 

CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO


      Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze,wychowawcze i kształcące.

Celem naszym jest tworzenie przyjaznego, środowiskowego przedszkola, w którym uwzględnia się indywidualne potrzeby każdego z nas.

1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie wychowania przedszkolnego

3. W szczególności zadaniem Przedszkola jest:

-objęcie opieką dzieci od 3 do 5 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków prawidłowego rozwoju,

-stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,

-kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,

-przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie ''0'', kształtowanie wśród dzzieci postaw tolerancji odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowych i wyznaniowej,

-zapewnienie odpowiednich warunków bytowania,

-współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami lub innymi pełnoletnimi członkami rodzin dzieci, upoważnionymi przez rodziców.

 

 

 

 

ZADANIA PUNKTU SĄ REALIZOWANE W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ:

 

-wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

-budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

-rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

-stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwości fizycznych i intelektualnych;

-troska  o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

-zachęcanie do uczestnictwa  w zabawach i grach sportowych;

-budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

-wprowadzenia dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

-kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny , grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

-zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

METODY

Do realizacji treści programowych, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę aktywności dziecka - zabawę.

- opowieść ruchowa,

- twórcze metody aktywności ruchowej : Orffa, Labana

 - pedagogika zabawy KLANZA,

- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

- relaksacja,

- zabawy paluszkowe.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych  przedszkola i środowiska rodzinnego,

-pertycypacja- wdrażanie pomysłów rodziców przez uwzględnienie ich proporcji związanych z realizacją zajęć dodatkowych, wyjazdów,wycieczek, spacerów itd.

 - wszechstronny rozwój dziecka,

 - zapoznanie z realizowanymi w przedszkolu planami i programem pracy dydaktyczno – wychowawczej,

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

 - wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

 - zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

 Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 

- zebrania ogólne z rodzicami oraz  Radą Rodziców ,

-zebrania grupowe,indywidualne konsultacje z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

- organizacja i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców

 - organizacja wspólnych uroczystości , inscenizacji z udziałem rodziców,

- organizacja konkursów, wycieczek,

- angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

- prowadzenie kącika dla rodziców,

-organizacja warsztatów z logopedą, psychologiem dla rodziców.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 

Koncepcja ta jest akceptowana przez środowisko lokalne.

 

- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,

- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród.

Instytucje, z którymi współpracujemy:

-Szkołą Podstawową

-Policją,

- Strażą Pożarną,

-Biblioteką Publiczną w Złotej i filia w Chrobrzu,

-Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Ponidzia,,

-Ośrodkiem Zdrowia,

-Parafią Rzymsko-katolicką w Chrobrzu,

-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

 

 Motywacja dzieci poprzez: stosowane nagrody takie jak: pochwała indywidualna, pochwała przed całą grupą, pochwała przed rodzicami, oklaski,wieszanie prac na tablicy

 Stosowane upomnień: brak nagrody, upomnienie ustne, chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy, poinformowanie rodziców o zachowaniu.

 

Diagnozowanie osiągnięć dzieci:

 

 Prowadzenie obserwacji dzieci 3- 4letnich,  rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników obserwacji, wspomaganie rozwoju, informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej, analizowanie postępów w rozwoju dziecka, formułowanie wniosków do dalszej pracy.

 

 Rola nauczyciela:

 

- Nauczyciel ma obowiązek materialnego porządku, pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i uporządkowane,

- uczy korzystać z pomocy dydaktycznych,

- jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem,

- obserwuje dzieci,

- spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny, słucha i odpowiada,

- akceptuje dziecko.

Większość zadań nauczyciela zawartych jest w uchwale Rady Gminy Złota.

 

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

 

1. Programie wychowawczym.

2. Miesięcznych planach pracy.

3. Harmonogramie imprez i uroczystości.

4. Prowadzonych obserwacjach i diagnozach.

5.Ramowym rozkładzie dnia.

6.Planie współpracy z rodzicami.