Dzisiaj jest:

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

 

 

                    e-mail: chroberzsp@o2.pl            nr tel: (041)3564004       

                                             

    Nasz adres : Chroberz  ul. Chrobrego 22 , 28-425 Złota

 

 12.JPG

 

 

.:DOKUMENTY

Statut

Plan Wychowawczy

Roczny Plan Rozwoju

 

 

 2

.:: PRZEDSZKOLE::.

 

Przedszkole 2018/2019

 

W naszym przedszkolu dzieci przebywają codziennie od godz. 8:30 do 13:30.

W tym czasie bawią się, uczą piosenek, rymowanek i wierszy, rysują, malują, wycinają, lepią z plasteliny itp. Chętnie korzystają z różnorodnych gier planszowych, układanek, puzzli.

Zajęcia organizowane są nie tylko w sali – do dyspozycji mamy salę gimnastyczną oraz plac szkolny, gdzie znajduje się piaskownica oraz przenośny mini - plac zabaw.

Każdego dnia dzieci mają zapewniony ciepły posiłek.

Punkt Przedszkolny włącza się w uroczystości szkolne, dzieci uczestniczą w apelach, konkursach itp.

 

W naszym przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego
Zajęcia prowadzi pani Renata Magdziarz i odbywają się w każdy piątek.

Wczesna nauka języka obcego to nauka przez zabawę. Dzieci słuchają rymowanek, śpiewają piosenki, przy pomocy kart obrazkowych uczą się nazywać rzeczy z najbliższego otoczenia. Słuchają też historyjek wspieranych ilustracjami.

 

Każdego dnia różnicujemy proponowane dzieciom aktywności,
dbając o ich rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny.

Organizujemy zajęcia:

·        Dydaktyczne

·        Rytmiczne

·        Plastyczno – techniczne

·        Czytelnicze

·        Relaksacyjne

·        Doskonalące sprawność ręki, koncentrację, myślenie, wyobraźnię

·        Gry na instrumentach perkusyjnych 

·        RuchoweIMAG1461

·        Zajęcia na świeżym powietrzu

·        Zajęcia językowe

·        Zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań

·        Spacery

·        Wycieczki

 

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu:

Lilia Strogusz – Sabat

Renata Magdziarz

 

 

PRZEDSZKOLAKI PRZYGOTOWUJĄ SIĘ
DO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci pracują w oparciu o pakiet wydawnictwa Mac pt. „Olek i Ada”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAG1457

 

 

IMAG1460

 

 

IMAG1464

 

 

IMAG1465

 

 

IMAG1491

 

 

IMAG1494

 

 

IMAG1495

 

 

IMAG1496

 

 

IMAG1498

 

 

IMAG1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Rekrutacji do Punktu Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu

 na rok szkolny 2018/ 2019

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CHROBRZU.

 

·         Tok postępowania rekrutacyjnego.

1. Przebieg rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego Chrobrzu obejmuje:

a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w punkcie przedszkolnym,

 b) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego,

 c) przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do punktu przedszkolnego”,

d) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do punktu,

e) powołanie komisji rekrutacyjnej w razie pojawienia się kwestii spornych.

 

 II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 

1. Do Punktu Przedszkolnego w Chrobrzu przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5  zamieszkałe na terenie danej gminy, w której działa punkt przedszkolny.

2.  W  oddziale może przebywać do 25 dzieci.

3. Podstawowa rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego odbywa się raz w roku.

4. Rodzice składają „ Kartę zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego”

5. O przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego decyduje powołana komisja.

 

 

III. Zasady ogłaszania rekrutacji.

 

1. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 marca do 7 kwietnia

2. Termin składania przez rodziców „ Kart zgłoszeń do punktu przedszkolnego”

upływa  7 kwietnia.

3. Dyrektor udziela informacji zainteresowanym na temat miejsca udostępnienia „Regulaminu rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego”.

 

 

 IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji.

 

Dokumenty składane przez rodziców do punktów  przedszkolnych to:

a) „Karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego”,

            b) inne dokumenty dołączane są w miarę potrzeb.

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CHROBRZU

 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania (z kodem)………………………………………………………………………….

 

 Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………….

 

 PESEL dziecka     ………………………………………………………………………………………

            

 Adres zameldowania dziecka: (jeżeli jest inny niż zamieszkania)

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW:

 

MATKA

 

OJCIEC

 

Imię

 

Imię

 

Nazwisko

 

Nazwisko

 

Rok urodzenia

 

Rok urodzenia

 

Zakład pracy

 

Zakład pracy

 

Godziny pracy

 

Godziny pracy

 

 

 

 NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH:

 

ZAKŁAD PRACY:

MATKI:…………………………………………………………………………

OJCA:…………………………………………………………………………..

TELEFON DOMOWY:…………………………………………………………

 

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZINY:

 

RODZINA: pełna / niepełna (niepotrzebne skreślić)

RODZEŃSTWO: ( podać imiona i rok urodzenia)

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………..

4. …………………………………………..

5. ..................................................................

 

KORZYSTANIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

 ( w przypadku korzystania proszę do karty dołączyć zaświadczenie GOPS)

 

 III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

 Np.: stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, itp.,

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

3. ……………………………………………….

 

 

 DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu………………………………………………
1. Zakwalifikowała ww. dziecko do Punktu Przedszkolnego w Chrobrzu

 2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu …………………………...................................... ……………………………………………………………………………….….……………. ..………………………………………………………………………………...…………….. ……..……………………………………………………………………………….…………

 

 

 Podpis Przewodniczącego Komisji i Członków: